ATÖLYELİK KULLANIM KOŞULLARI

Aşağıpazar Mahallesi Şehit Veli Demir Caddesi No. 31/2 Korkuteli/Antalya adresli Arf Dijital Hizmetler Gıda İnşaat San. ve Tic. A.Ş.(bundan böyle kısaca “Atolyelik.com ” olarak anılacaktır) https://www.atolyelik.com/

İnternet sitesi(platform)  üzerinden işbu Kullanım Koşulları’nın 2. maddesinde belirtilen hizmetleri sunmaktadır.

Yukarıda belirtilen platform’u ziyaret eden, kullanan (“Kullanıcı”) ve/veya platform’a üye olan (“Üye”) tüm gerçek ve tüzel kişiler ve Hizmet Sağlayıcı(lar), işbu İnternet Sitesi Kullanım Koşulları’nı (“Kullanım Koşulları”) tümüyle okuduğunu, tüm içeriğini anladığını, işbu Kullanım Koşulları’nda yer alan koşulları ve ayrıca bu koşulların ileride platform üzerinden ilan edilerek tadil edilecek versiyonlarını ve bunlar dışında platform’da yer verilen her türlü hüküm, şart ve düzenlemeleri kabul ettiğini; bu hususlarda herhangi bir itiraz veya defi öner sürmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

İşbu Kullanım Koşulları,platform kullanan tüm gerçek ve/veya tüzel kişilerin erişimine imkan verecek şekilde İnternet Sitesi’nde yayınlanmakta olup; Kullanıcı veya Üye işbu Kullanım Koşulları’nda yer alan hususları kabul etmediği takdirde platform’un kullanımından vazgeçmelidir.

Atolyelik.com, tamamen kendi takdiriyle herhangi bir zamanda, işbu Kullanım Koşulları’nı ve platform’da yer alan bilgi ve içerikleri yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla ilgili platform’da ilan etmek suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir, Kullanım Koşulları’nda yer alan düzenlemelere ve platform’da yer alan bilgi ve içeriklere yenisini ekleyebilir, bunları üçüncü kişilerin erişimine kapatabilir ve/veya silebilir. Atolyelik.com, bu hakkını önceden herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın dilediği zaman ve şekilde kullanabilecek olup; Kullanım Koşulları’nda ve platform’da yer alan bilgi ve içeriklerde meydana gelecek değişiklikler ilgili platform’da ilan edildiği an itibariyle geçerlilik kazanacaktır. Değiştirilmeyen hükümler ise aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

 

  1. TANIMLAR

İşbu Kullanım Koşulları’nda belirtilen;

Etkinlik veya Aktivite: atolyelik.co ‘a ait İnternet Sitesi/platform üzerinden Hizmet Sağlayıcı(lar) tarafından satışa sunulan ve ifa edilen aktivite, etkinlik ve benzer nitelikteki hizmetleri,

Atolyelik.com Hizmetleri: atolyelik.com’a platform aracılığı ile platform ziyaretçilerine, Kullanıcı, Üye ve Hizmet Sağlayıcı(lar)’a sunmuş olduğu işbu Kullanım Koşulları’nın 2. maddesinde belirtilen hizmet ve uygulamaları,

Hizmet Sağlayıcı: atolyelik.com ile arasındaki sözleşme kapsamında platform üzerinden kendisine tahsis edilen Sanal Mağaza’da yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli Etkinlikleri satışa arz eden gerçek ve/veya tüzel kişiyi,

İçerik: Platform’da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, belge, yazı, dosya, resim, video, rakam ve bunlarla sınırlı olmaksızın yazılı, görsel ve işitsel tüm imgeleri,

İnternet Sitesi: Her türlü hakkı atolyelik.com’a ait olan ve atolyelik.com’un hizmetlerini sunduğu atolyelik.com alan adına sahip elektronik ticaret platformu

Kullanıcı: Herhangi bir suretle platform’a erişim sağlayan platform’u kullanan tüm gerçek veya tüzel kişileri

Platform: atolyelik.com‘a ait elektronik ticaret platformlarının tümünü (İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama ve ileride meydana getirilecek başkaca mecralar)

Sanal Mağaza: İnternet Sitesi üzerinde Hizmet Sağlayıcı(lar)’a tahsis edilmiş olan ve Hizmet Sağlayıcı(lar)’ın ifa edecekleri hizmet(ler)in ve Etkinlikler’in satışına yönelik ilanlarını yayınlayabilme imkânına sahip oldukları sanal alanı

Üye: Üyelik Sözleşmesi’ni onaylamak sureti ile platform’a üye olan platform’da sunulan hizmetlerden Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları’nda yer alan koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi Kullanıcı’yı

Üyelik : İnternet Sitesi’ne üye olmak isteyen Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen, talep edilen bilgilerin eksiksiz ve doğru şekilde platform’a girilmesi akabinde Atolyelik.com’un onayı ve ilgili Kullanıcı’ya bu hususta bilgilendirme yapılması ile kazanılan statüyü İfade eder.

  1. ATÖLYELİK’İN HİZMETLERİ

2.1. Atolyelik.com, kendisine ait platform üzerinden Hizmet Sağlayıcılar ile Kullanıcı/Üyeler’i bir araya getiren çevrimiçi bir platform ve Üyeler’e Hizmet Sağlayıcı(lar) tarafından satışa arz edilen hizmet ve Etkinlik(ler)’i satın alma imkânı sunan sanal bir pazaryeri sağlamaktadır. Atolyelik.com’un platform üzerinden verdiği Hizmet,platform aracılığı ile Hizmet Sağlayıcı(lar) tarafından satışa sunulan hizmet, atölye ve Etkinlik(ler)’in Üye(ler) tarafından satın alınabileceği gerekli mecrayı sağlamaktan ibarettir.

Şüpheye mahal vermemek adına, Atolyelik.com, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca “aracı hizmet sağlayıcı” sıfatını haiz olup; hiçbir surette Hizmet Sağlayıcı(lar) tarafından satışa sunulan hizmetlerin satıcısı, sağlayıcısı, sunucusu, ifa edicisi sıfatını haiz değildir. Aynı şekilde Atolyelik.com, Hizmet Sağlayıcı’nın bayisi, acentesi, temsilcisi, iş ortağı ve/veya vekili olarak da addedilemez. Bu kapsamda Atolyelik.com’un, İnternet Sitesi’ni kullanan, İnternet Sitesi üzerinden hizmet satışı yapan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin veya başkaca bir durumun söz konusu olup olmadığını araştırmak hususunda herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

2.2. Atolyelik.com, Hizmet Sağlayıcı(lar) tarafından ” İnternet Sitesi veritabanına yüklenen içerikleri, arayüzler kullanmak suretiyle İnternet Sitesi veritabanı üzerinden Kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesini sağlamaktadır.

2.3. Atolyelik.com platform üzerinden gerçekleştirilen görüntüleme sayılarına ve diğer işlemlere ilişkin çeşitli kategoriler altında raporlama hizmeti sunmaktadır.

2.4. Atolyelik.com platform üzerinden sağladığı herhangi bir hizmeti dilediği zaman değiştirme ya da sona erdirme veya bu hizmetlere yenilerini ekleme hakkını haizdir.

3.Atölyelik’in Kullanımına İlişkin Hüküm Ve Koşullar

3.1. Kullanıcı(lar),platform’ın kullanımında ve platform üzerinde gerçekleştirdiği tüm işlem ve yazışmalarda, işbu Kullanım Koşulları’na platform’da belirtilen tüm koşullara, T.C. Kanunları ile yürürlükteki her türlü mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak ve adap kurallarına uygun hareket edeceğini; Atolyelik.com’nin ve/veya başkaca 3. Şahıs gerçek veya tüzel kişilerin şahsi veya ticari itibarını zedeleyecek, kişilik haklarına halel getirecek, hukuka aykırı nitelik taşıyacak, suç teşkil edebilecek, işlem, eylem ve davranışlardan kaçınacağını,platform üzerinden yapacağı tüm işlemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2. Kullanıcılar,platform’u hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının haklarına tecavüz teşkil edecek ve/veya bu nitelikte bir sonuca sebebiyet verecek şekilde kullanamaz. Bu minvalde Kullanıcı(lar),platform üzerinden yapacağı her türlü işlemi hukuka uygun amaçlarla gerçekleştirmekle mükelleftir. Kullanıcılar,platform üzerinden yapmış olduğu her türlü işlem ve eylemlerinden hukuki, cezai ve idari olarak bizzat sorumlu olduğunu, bu işlem ve eylemlerinden dolayı Atolyelik.com’un sorumluluğuna gidilemeyeceğini bilmekte ve kabul etmektedir.

3.3. Kullanıcı(lar), diğer Kullanıcı, Üye ve ziyaretçilerin platform’u kullanmasını engelleyen veya zorlaştıran eylemlerde bulunamaz, sunucuları veya veri tabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz, kilitleyemez, yanıltıcı ve/veya hileli herhangi bir eylem veya girişimde bulunamaz. İşbu maddede anılan hususların ihlali halinde doğabilecek her türlü hukuki, cezai ve idari sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.

3.4. Kullanıcı(lar), İnternet Sitesinde yer alan resimleri, metinleri, videoları, listeleri, katalog, tanıtım, ilan, bilgi, içerik, tasarım, kod ve yazılımları, görsel ve işitsel imgeleri ve bunlarla sınırlı olmaksızın veri tabanında yer alan herhangi bir bilgi veya içeriği kısmen veya tamamen kopyalayamaz, değiştiremez, çoğaltamaz, dağıtamaz, paylaşamaz ve her ne suretle olursa olsun işleyemez, bunları kullanarak başkaca bir içerik oluşturamaz, derleyemez, başkaca mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlayamaz, başka veritabanlarına aktaramaz, başkaca veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açamaz, İnternet Sitesi/platform üzerindeki ilanlara link vermek de dâhil olmak üzere bu sonucu doğuracak eylemlerde bulunamaz.

3.5. platform’u veya platform’un herhangi bir kısmını, kısmen veya tamamen değiştirmek, bozmak, yetkisiz şekilde kullanmak, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanmak, herhangi bir yöntem kullanarak API protokollerini kırmaya çalışmak, İnternet Sitesi ve platform sistemlerinin çalışmasına müdahale etmek veya bu yönde bir teşebbüste bulunmak, bu amaçla herhangi bir alet, yazılım veya yöntem kullanmak, platform parametrelerine izinsiz olarak erişmek veya bu parametreleri üçüncü kişilerle paylaşmak, İnternet Sitesi/platform üzerinde robot, örümcek, web crawler, otomatik program, data crawling (veri taraması), data mining (veri madenciliği) ve benzeri screen scraping yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel prosesler kullanmak ve bu amaçla girişimlerde bulunmak, diğer Kullanıcılar’ın verilerine veya yazılımlarına izinsiz şekilde ulaşmaya çalışmak, platform”ın iletişim veya teknik sistemlerini engellemek, bozmak ya da benzer şekilde müdahale etmek maksadıyla sistemlere erişim sağlamaya çalışmak ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın her ne suretle olursa olsun platform’u, platform’da yer alan herhangi bir içeriği veya sistemi işbu Kullanım Koşulları’nda belirtilen sınırlar dışında veya burada yer alan düzenlemelere aykırı şekilde kullanmak hukuka aykırı ve yasaktır.

Böyle bir durumun tespiti halinde Atolyelik.com Kullanıcı’nın platform’ı kullanımına son verilebilecek ve platform’ın bu Kullanıcı tarafından kullanılmasına engel olabilecektir. İşbu maddeye, Kullanım Şartları’nda belirtilen koşullara ve/veya yasal düzenlemelere aykırı kullanımın tespiti durumunda Atolyelik.com’nin, kanundan ve sair mevzuattan doğan dava, takip ve yetkili makamlara şikayet hakkı dahil tüm hakları saklıdır. Kullanıcı(lar) anılan nitelikte kullanımlar sonucu Atolyelik.com ve/veya başkaca kişi/kurumlar nezdinde oluşan zarar ve taleplerden hukuki, cezai ve idari olarak bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

3.6. Kullanıcı, İnternet Sitesi’nin ve platform’un kullanılmasından dolayı kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek her türlü hasar, zarar, arıza ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü sonuçtan kendisinin sorumlu olduğunu ve bu nedenle uğrayabileceği herhangi bir zarardan bahisle Atolyelik.com’un sorumluluğuna gidilemeyeceğini bildiğini ve bu yönde bir iddia ile Atolyelik.com’dan tazminat veya başkaca herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

3.7. Kullanıcı, işbu Kullanım Koşulları’na uygun hareket etmekten bizzat sorumludur. Atolyelik.com, Kullanıcı(lar)’a, herhangi bir Kullanıcı’nın işbu Kullanım Koşulları’na uygun hareket edeceği yönünde bir garanti veya taahhütte bulunamaz veplatform’ın kullanılmasından kaynaklanabilecek herhangi bir iddia, zarar veya talepten sorumlu tutulamaz.

3.8. Kullanıcı, platform’a giriş yapmak için kullandığı şifre ve bilgilerin gizliliği ve güvenliğinden münhasıran sorumludur. Söz konusu bilgi ve şifrelerin kullanım hakkı bizzat ilgili Kullanıcı’ya ait olup; Kullanıcı bu bilgileri ve şifreyi 3. Şahıs gerçek ya da tüzel kişilerle ve/veya başkaca kuruluşlarla paylaşmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın bu husustaki yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi nedeniyle Kullanıcı ve/veya üçüncü kişiler nezdinde doğabilecek zararlardan Atolyelik.com’nin hiçbir suretle sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği hususunda herhangi bir def’i veya itiraz ileri süremeyeceğini veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten imtina edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.9. Platform veplatform’ın içeriği yalnızca “olduğu şekilde” ve “mevcut haliyle“ esasına dayanılarak sunulmaktadır. Atolyelik.com’un,platform’un hatasız veya kesintisiz şekilde çalışacağına ilişkin herhangi bir garanti veya taahhüdü olmadığı gibi; platform’un amaca uygunluğu, platform’a erişim veya platform’un kullanımı neticesinde Kullanıcı(lar)’ın belli bir sonucu elde edememesi hususunda da herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Atolyelik.com, platform’un kesintiye uğramasından, platform’da yaşanacak herhangi bir gecikme, aksaklık ve bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir başarısızlıktan veya veri kayıplarından sorumlu tutulamaz.

3.10. Platform üzerinden verilen linkler aracılığı ile erişilen başkaca web siteleri ve platformlar ile bu platformlarda yer alan içerik ve sunulan hizmetlere ilişkin Atolyelik.com’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.11. Kullanıcı, platform’a erişimi sırasında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgilerini kullanamaz, diğer Kullanıcı ve üyelerin gizli bilgilerine izinsiz ulaşamaz, bunları kullanamaz, bu amaçla veya bu sonucu doğuracak herhangi bir girişimde bulunamaz. Aksi halde hukuki ve cezai tüm sorumluluk kendisine aittir.

  1. İNTERNET SİTESİ ÜYELİK İŞLEMLERİ

4.1. İnternet Sitesine üye olmak isteyen Kullanıcı(lar)’ın, İnternet Sitesi üzerinden üyelikle ilgili gerekli işlemleri yapması ve Üyelik Sözleşmesi’ni onaylaması gerekmektedir. Bu işlem ve adımlar tamamlanmadan Üye statüsüne sahip olunması ve Üye statüsüne bağlı hak ve yetkileri haiz olunması mümkün değildir.

4.2. Atolyelik.com, Üye statüsünün kazanılması ve İnternet Sitesi üye olunması için bir takım şartlar belirleme, belirlemiş olduğu şartları değiştirme, bunlara yenilerini ekleme ve tüm şartlar tam olarak yerine getirilse dahi üyeliğe kabul edip etmeme yetkisini haizdir. Atolyelik.com, Üyelik başvurusunu herhangi bir sebep göstermeksizin reddedebilecek olup; Üyelik başvurusu kabul edilmeyen Kullanıcı, Atolyelik.com’den herhangi bir iddia veya talepte bulunmayacağını şimdiden gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. Atolyelik.com, gerekli gördüğü durumlarda herhangi bir sebep göstermeksizin üyeliği sona erdirebileceği gibi; üyeliği sona eren Kullanıcı’nın yapacağı Üyelik talebini reddedebilecektir. Bu durumda Atolyelik.com’ye karşı herhangi bir iddia veya talep öne sürülemez.

  1. ETKİNLİK/AKTİVİTE SATIN ALMA İŞLEMLERİ

5.1. Kullanıcı, İnternet Sitesi’nde Hizmet Sağlayıcı(lar) tarafından satışa sunulan hizmet ve Etkinlik(ler)’den faydalanmak ve bu Etkinlik(ler) ile ilgili satın alma süreci başlatmak isteyen Kullanıcı’nın, öncelikle Üyelik işlemlerini tamamlayarak İnternet Sitesi/platform’a üye olması ve “Üye” statüsüne sahip olması gerekmektedir. Üyelik işlemleri tamamlanmadan Hizmet Sağlayıcı(lar) tarafından satışa arz edilen Etkinlik/Atölye(ler)’e ilişkin satın alma işlemi gerçekleştirilmesi mümkün değildir.

5.2. Kullanıcı, İnternet Sitesi’nde Hizmet Sağlayıcı(lar) tarafından satışa sunulan hizmet ve Etkinlik(ler)’den faydalanmak ve bu Etkinlik(ler) ile ilgili satın alma süreci başlatmak isteme halinde İnternet Sitesi’nde yer alanlar da dahil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak Atolyelik.com’un herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

5.3. İnternet Sitesi ve platform üzerinden herhangi bir Hizmet Sağlayıcı’dan yapılacak Etkinlik satın alımlarında, akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinin tarafları “Satıcı” sıfatıyla Hizmet Sağlayıcı ve “Alıcı” sıfatıyla Kullanıcı/Üye olacaktır. Atolyelik.com’un bahsi geçen mesafeli satış sözleşmesinin ve Üye/Kullanıcı ile Hizmet Sağlayıcı arasındaki hukuki ilişkinin tarafı olmadığını; bunun bir sonucu olarak Hizmet Sağlayıcı’nın Tüketici Mevzuatı ve sair tüm mevzuat ışığında kendisine karşı hukuki, idari ve cezai olarak münhasıran sorumlu olduğunu, satın alınan hizmet ve Ekinliklerle ilgili 6502 Sayılı Kanun ve sair mevzuatının “satıcı” veya “hizmet sağlayıcı”ya izafe ettiği herhangi bir borç veya yükümlülüğüm ifasından Atolyelik.com’un sorumlu tutulamayacağını kabul ve beyan eder.

Bu çerçevede mesafeli satış sözleşmesi’ne konu hizmet’in hizmet sağlayıcı tarafından kanun ve sair mevzuata uygun şekilde sunulması, hizmet sağlayıcı’nın sözleşme konusu gerektirdiği etkinliğin kanuni/mesleki yeterlilikleri haiz olması ve bunlarla sınırlı olmaksızın hizmete ve hizmetin ifasına ilişkin her türlü hukuki ve cezai sorumluluk hizmet sağlayıcı’ya ait olup; satın alınan etkinliğe ilişkin başta tüketici mevzuatından doğan ayıplı hizmet iddiaları olmak üzere kullanıcı ve üye’nin her türlü iddia ve taleplerinin muhatabı da münhasıran hizmet sağlayıcı’dır bu çerçevede üye, hizmet sağlayıcı tarafından sunulan hizmet ve etkinliğe ilişkin atölyelik.com’a karşı herhangi bir iddia ve/veya bedel iadesi talebinde bulunamaz.

Atölyelik.com’un, hizmet sağlayıcı(lar) tarafından satışa sunulan ve ifa edilen hizmet atölye ve aktivitelere ilişkin hiçbir garanti ve taahhüdü bulunmamaktadır.

Kullanıcı, bu yöndeki iddia ve taleplerini münhasıran Hizmet Sağlayıcı’ya karşı ileri süreceğini, kabul ve taahhüt eder.

  1. KULLANIM KOŞULLARI DEĞİŞİKLİKLERİ

Atolyelik.com, işbu Kullanım Koşulları’nı tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla platform’da ilan etmek suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Kullanım Koşulları’nın değiştirilen hükümleri, ilgili platform’da ilan edildiği an itibariyle geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

  1. MÜCBİR SEBEP

Atolyelik.com’nin Sözleşme konusu yükümlülüklerinin ifasını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde meydana gelen doğal afetler, kötü hava koşulları, harp, yangın, hükümet tarafından alınmış kararlar, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme, güncelleme veya yenileme çalışmaları ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın Atolyelik.com’nin kontrolü haricinde ortaya çıkan, öngörülemeyen haller mücbir sebep sayılır.

  1. MUHTELİF HÜKÜMLER

9.1. Kullanıcı, çıkabilecek her türlü anlaşmazlık halinde (ödemelere ilişkin uyuşmazlıklar dahil); Atolyelik.com’nin defterlerinin ve her türlü kayıtlarının (bilgisayar kayıtlarının, mikrofilm ve mikrofiş gibi belgeler de dahil) geçerli ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu hükmün 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında bir delil sözleşmesi niteliğinde olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. İşbu Kullanım Koşulları’nın herhangi bir madde ve hükmünün geçersiz veya tatbiki kabil olmaması halinde diğer madde ve hükümler tam kapsamlı olarak geçerli olmaya devam edecektir.

9.3. İşbu Kullanım Koşulları’ndan doğacak uyuşmazlıklar Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve sair mevzuata tabidir. Taraflar arasında, işbu Kullanım Koşulları’nın yorumu ya da uygulanmasından dolayı çıkabilecek tüm ihtilafların hallinde, İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

9.4. Atolyelik.com’un işbu Kullanım Koşulları’nda anılan haklarından birisini kullanmaması, mezkûr haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını engellemeyecektir.

  1. YÜRÜRLÜK ve KABUL

İşbu Kullanım Koşulları Atolyelik.com tarafından İnternet Sitesi’nde yayınlandığı an itibariyle yürürlüğe girecek ve Kullanım Koşulları’nda yapılacak değişiklikler de aynı şekilde İnternet Sitesi yayınlandığı an itibariyle Kullanıcılar için bağlayıcı olacaktır. Kullanıcı(lar), İnternet Sitesi’ni kullanmak suretiyle işbu Kullanım Koşulları’nı ve Kullanım Koşulları’nda yapılacak değişiklikleri kabul etmiş bulunmaktadır.